Algemene voorwaarden

 1. Definities
 2. In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
 3. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.
 5. Klant: de wederpartij van Borreljongens met wie Borreljongens een Overeenkomst aangaat.
 6. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
 7. Partijen: Borreljongens en Klant gezamenlijk.
 8. Borreljongens: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
 9. Website: de website van Borreljongens, te vinden onder de URL: www.borreljongens.nl
 10. Product: zaken, welke Borreljongens op haar website aanbiedt, welke Klant kan bestellen, hieronder ook zaken als onderdeel van een complete box.
 11. Toepasselijkheid
 12. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Bij ontevredenheid over een product of om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op via info@borreljongens.nl binnen zeven (7) dagen na de datum waarop het product is ontvangen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van het product bieden, of voorzien van een tegoed dat automatisch wordt toegepast bij een volgende bestelling.
 13. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
 14. Totstandkoming Overeenkomst
 15. De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Borreljongens, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
 16. In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van producten betreft, dan is dit abonnement per maand opzegbaar door zowel de Klant alsmede Borreljongens. Het abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk 6 dagen voor de levering van het eerstvolgende product. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de overeenkomst; pauzeren of aanpassen van de bestelling van het Product.
 17. Borreljongens garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Borreljongens hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
 18. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Borreljongens er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Borreljongens mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.
 19. Borreljongens behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
 20. Borreljongens levert uitsluitend producten in Nederland.
 21. Indien op de Website alcohol (<15% alcohol) tot een van de aangeboden Producten behoort, zal in het geval van een bestelling en levering van dit Product, de bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.
 22. Prijzen en betaling
 23. Prijzen zoals genoemd op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, mits anders weergegeven.
 24. Borreljongens is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
 25. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de website www.borreljongens.nl
 26. Leveringstermijn
 27. De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
 28. Borreljongens zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
 29. Indien en voorzover Borreljongens niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Borreljongens heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.
 30. Wanneer klant een bestelling wil wijzigen zal deze hier voor zorgdragen door een e-mail te sturen naar info@borreljongens.nl onder vermelding van naam, afleveradres en besteldatum, tot uiterlijk 24 uur voor de geplande leverdatum
 31. Reclameren
 32. Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Borreljongens. Wanneer de geleverde producten dagverse/gekoelde producten betreffen, worden de spullen niet door de klant teruggestuurd naar de Borreljongens. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
 33. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Borreljongens binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
 34. Klant hierbij minimaal naam, afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
 35. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
 36. Indien na onderzoek van Borreljongens blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Borreljongens met Klant in overleg treden.
 37. Indien na onderzoek van Borreljongens blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
 38. óf het uitzoeken van een vervangend Product indien het een hele box betreft ter waarde van het Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product worden geleverd op een van de aangeboden aflevermomenten, welke schikt voor de Klant.
 39. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.
 40. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
 41. Verwerking persoonsgegevens
 42. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
 43. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
 44. de Klant te informeren over de leveringen;
 45. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Borreljongens.
 46. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van Borreljongens en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Borreljongens deze uitingen sturen.
 47. De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Borreljongens aan te passen bij onjuistheden.
 48. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Borreljongens mag gebruik maken van uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van onze goederen of de levering van onze diensten. Dit omvat het recht voor het verwerken van het e-mailadres voor zowel het contract als het gebruik voor wettelijk toegestane marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen van Borreljongens.
 49. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke advertenties, zonder dat hiervoor kosten gelden, anders dan transmissiekosten overeenkomstig met de basistarieven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor marketingdoeleinden, zullen we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken (e-mail reclame). Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum of in het privacybeleid.
 50. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
 51. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 52. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Borreljongens en klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Den Haag
 53. Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Borreljongens welk contact schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Borreljongens zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
 54. Indien Klant niet tevreden is over de manier waarop Borreljongens  de klacht heeft behandeld, kan de Klant de  klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.
 55. Overige bepalingen
 56. Borreljongens is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
 57. Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Borreljongens inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.